Máme vítěze,

ale to nejtěžší nás teprve čeká…

Více informací

Přestavbu bývalých městských lázní navrhne mezinárodní tým architektů ze studia Boele. Zvítězil v otevřené architektonické soutěži

V otevřené architektonické soutěži na proměnu bývalých městských lázní v kulturně vzdělávací a komunitní prostor, jehož srdcem bude nová knihovna, zvítězil mezinárodní tým architektů ze studia Boele. Své pobočky má v Praze a Londýně. Rozhodla o tom odborná porota, v jejímž čele stál akademický architekt David Vávra.

Porota vybírala ze 13 řádně doručených návrhů. O soutěž měli zájem nejen architekti z Česka, ale také mezinárodně složené týmy a studia působící v Anglii, Švýcarsku nebo Slovensku. Téměř všechny návrhy respektovaly původní brutalistní vnější vzhled budovy a soustředily se zejména na nové řešení uvnitř objektu.

„Autoři si jsou dobře vědomi hodnoty stávající stavby bývalých městských lázní, avšak s citem si troufají k přesvědčivé vnitřní přestavbě. Vztah starého a nového je vyvážený. Nový objekt má šanci stát se skutečným srdcem parkové části města. Lidé mohou žít v aktivním vztahu uvnitř i vně budovy. Vstupní část je kultivovaně otevřená v nárožní pozici do Mánesovy ulice a propojuje tak objekt se stávající strukturou města,” hodnotila vítězný návrh porota, které předsedal známý český architekt David Vávra.

Architekti Pavel Fajfr a Petr Šuman z vítězného studia Boele přistoupili ke konverzi objektu s pokorou k původním architektonickým kvalitám a do ikonického prostoru vysoké plavecké haly s výhledy na přilehlý park i centrum Chomutova vetkli lehkou dřevěnou vestavbu, která podle jejich slov dodá prostoru novou nezaměnitelnou atmosféru.

Záměrem města není prostý přesun knihovny, ale vytvoření multifunkčního kulturně vzdělávacího a komunitního prostoru pro širokou veřejnost. Ve vítězném návrhu proto nechybí kulturní a přednáškové sály, prezentační místnosti, dětská herna, teen zóna, výtvarné ateliéry, učebny, dílny nebo třeba nahrávací studio. Ve vstupní části je kavárna a knihkupectví.

O architektonické soutěži na konverzi objektu bývalých městských lázní rozhodlo chomutovské zastupitelstvo v červnu 2022 na základě vypracované studie proveditelnosti, která prověřovala stavebně – technické, provozní a programové možnosti roky uzavřeného a chátrajícího objektu v centru města.

Na svém pondělním jednání vzala Rada města výsledky architektonické soutěže na vědomí a zahájila jednací řízení s autory vítězného návrhu o dalším postupu, tedy o podmínkách dalšího stupně projektové přípravy. Kompletní projektovou dokumentaci by město chtělo mít zhruba v polovině roku 2024. Po následném tendru na zhotovitele by realizace stavby mohla odstartovat na začátku roku 2025 s termínem dokončení zhruba ve druhé polovině následujícího roku.

Výsledky architektonické soutěže včetně všech hodnocených návrhů jsou k nalezení na webu www.chomutovskelazne.cz.

Složení odborné poroty:
Akad. arch. David Vávra – architekt, herec a spisovatel
Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D. – architekt a pedagog na ČVUT
Ing. arch. Tomáš Jiránek – krajinářský architekt
RNDr. Tomáš Řehák – předseda sdružení knihoven ČR a ředitel Městské knihovny v Praze
Ing. arch. Václav Aulický – architekt a vysokoškolský profesor

detaily vítězného návrhu

1. místo – cena: 900.000 Kč

Boele s.r.o., korunní 2569/108G, 101 00 Praha 10
Ing. arch. Pavel Fajfr, Ing. arch. Petr Šuma, Vitudanish Dara, Andrea Velasco Lobato

Autoři si jsou dobře vědomi hodnoty stávající stavby bývalých městských lázní, avšak s citem si troufají k přesvědčivé konverzi v novou městskou knihovnu. Vztah starého a nového je vyvážený. Nadto zapojují stavbu do stávajícího terénu bez zbytečných ambicí měnit terén v okolí. Stavbu začleňují do dnešního i uvažovaného budoucího parku s citem a respektem. Za klad lze považovat skutečnost, že z exteriéru je dobře čitelná původní bazénová hala. Nově a kultivovaně je navrženo opláštění předsazenou fasádou. Objekt knihovny má šanci stát se skutečným „srdcem“ parkové části města, lidé mohou žít v aktivním vztahu uvnitř budovy i vně budovy. Návrh nejlépe komunikuje s okolím.  Vstupní část je kultivovaně otevřena v nárožní pozici do “ring strasse”, propojuje objekt se stávající strukturou města. Nástup do knihovny je úrovňový, velkorysý a dobře čitelný. U vstupu je logicky umístěno knihkupectví, kavárna, vstupní lobby, podlaha knihovny v úrovni přilehlého terénu směrem k jihovýchodnímu bočnímu prostranství, kam jsou otevřeny studovny. Z druhé, severozápadní strany je počítáno se snížením terénu tak, aby bylo možné zapojit původní městský park do života s knihovnou. Opět je zde plynulý přechod k foyer sálu a ke sportovištím. Snížený technický suterén dobře využije prostory pro uskladnění knih. Hlavní vnitřní hala je účelně prostorově využita vestavbou knihovny ve více podlažích, což dobře využívá výšku a člení prostor. Prezentovaná architektura vestavby je dobře čitelná jako nově vložená do původní architektury bazénové haly a je dosti kultivovaná a obecně je materiálové řešení interiérů v kontrastu dřeva a betonu příznivé. Hala působí dostatečně intimně pro individuální studium, četbu, přesto nepůsobí stísněně. Studující se mohou cítit lépe, než v otevřené hale s potenciálně problematickou akustikou. Zajímavým způsobem je pojat prostor bývalých tribun jako další prostory knihovny. Logický modulový systém knihovny 3x3m lze sice variabilně proměňovat, avšak poněkud otazník je soulad s požárními předpisy. To je nutné zohlednit v případném budoucím návrhu. Kolem haly jsou pak efektivně rozloženy další doplňkové funkce, v dostatečných a rozumných proporcích. Vhodně s oddělenými nástupy a odděleným provozem veřejnosti, což je u různých funkcí dobře. Na zmíněnou problematiku požární bezpečnosti lze také doporučit alespoň drobné zjednodušení subtilní a hravé „modulové vestavby“ hlavní knihovní haly a koncipovat ji skutečně jako rozebíratelnou stavebnici. Návrh jasně deklaruje tepelně technické vlastnosti výrazně lepší, než je požadavek zadavatele. Za problematické lze považovat umístění příliš prostorově akcentovaného parkoviště a zásobovací cestu. Lze doporučit parkoviště poněkud redukovat a zjemnit. Zapojení knihovny do města z průčelní strany je zásadní a významné

Předmětem soutěže je zpracování architektonicko – konstrukčního návrhu konverze objektu bývalých městských lázní v Chomutově včetně dispozičně – provozního návrhu a řešení provazby navazující veřejný prostor s důrazem na:

  • přehodnocení současných vazeb objektu, vytváření nových kontextů veřejných prostor místa, hledání adekvátního zapojení objektu do struktury města
  • architektonicky hodnotné uchopení konverze objektu
  • funkční /pro – návštěvnické/ řešení infrastruktury celé budovy v souladu s posledními trendy rozvoje knihoven a s důrazem na dlouhodobou minimalizaci provozních nákladů při maximálním funkčním využití všech prostor objektu
  • energetickou udržitelnost provozu budovy

Cílem je získat optimální a komplexní návrh řešení konverze objektu bývalých městských lázní na moderní knihovnu 21. století, která bude míst dostatek zázemí nejen pro rozvoj své klasické činnosti, ale také kulturních, společenských, kreativních a komunitních aktivit, které vdechnou nejen samotnému objektu, ale také okolnímu parku nový život.

Návrh by měl respektovat soutěžním zadáním definovanou obsahovou náplň tak, aby byly maximálně zajištěny veškeré současné a výhledové funkce knihovny, současně se však musí citlivě vypořádat s hmotovým a konstrukčním řešením objektu, které má své nesporné kvality a reprezentuje architekturu doby svého vzniku.

Předmět a cíle soutěže

Druh soutěže

  • Architektonicko – konstrukční
  • Otevřená
  • Jednofázová
  • Projektová
Ocenění pro vítězné návrhy
První cena 900 000,- Kč
Druhá cena 700 000,- Kč
Třetí cena 600 000,- Kč

hARMONOGRAM

11. 8. – 15. 9. 2022
Příprava soutěžních podmínek a soutěžního zadání s porotou

15. 9. 2022
Ustavující zasedání poroty

9. 1. 2023
Termín odevzdání návrhů

leden 2023
Hodnocení návrhů

do 28. 2. 2023
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějšího návrhu

do 28. 5. 2023
Výstava výsledků soutěže

porota

Řádní členové nezávislí

Akad. Arch. David Vávra

Architekt, herec a spisovatel

Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Architekt a pedagog na ČVUT

Ing. et Ing. Tomáš Jiránek

Krajinářský architekt

RNDr. Tomáš Řehák

Jeden z předních představitelů oboru knihovnictví u nás

Náhradníci nezávislí

Ing. Arch. Václav Aulický

Architekt a vysokoškolský profesor

Řádní členové závislí

JUDr. Marek Hrabáč

Primátor města

David Dinda

Náměstek primátora města

Mgr. Bedřich Fryč

Ředitel Chomutovské knihovny

Náhradníci závislí

Mgr. Milan Märc

Náměstek primátora