výsledky
architektonické soutěže

Celkem 14 doručených návrhů.

Níže uveden přehled účastníků, jejichž návrhům byly uděleny první tři ceny

1. místo – cena: 900.000 Kč

Boele s.r.o., korunní 2569/108G, 101 00 Praha 10
Ing. arch. Pavel Fajfr, Ing. arch. Petr Šuma, Vitudanish Dara, Andrea Velasco Lobato
Spolupráce: Petr Šafář, Jan Seifert

Autoři si jsou dobře vědomi hodnoty stávající stavby bývalých městských lázní, avšak s citem si troufají k přesvědčivé konverzi v novou městskou knihovnu. Vztah starého a nového je vyvážený. Nadto zapojují stavbu do stávajícího terénu bez zbytečných ambicí měnit terén v okolí. Stavbu začleňují do dnešního i uvažovaného budoucího parku s citem a respektem. Za klad lze považovat skutečnost, že z exteriéru je dobře čitelná původní bazénová hala. Nově a kultivovaně je navrženo opláštění předsazenou fasádou. Objekt knihovny má šanci stát se skutečným „srdcem“ parkové části města, lidé mohou žít v aktivním vztahu uvnitř budovy i vně budovy. Návrh nejlépe komunikuje s okolím.  Vstupní část je kultivovaně otevřena v nárožní pozici do “ring strasse”, propojuje objekt se stávající strukturou města. Nástup do knihovny je úrovňový, velkorysý a dobře čitelný. U vstupu je logicky umístěno knihkupectví, kavárna, vstupní lobby, podlaha knihovny v úrovni přilehlého terénu směrem k jihovýchodnímu bočnímu prostranství, kam jsou otevřeny studovny. Z druhé, severozápadní strany je počítáno se snížením terénu tak, aby bylo možné zapojit původní městský park do života s knihovnou. Opět je zde plynulý přechod k foyer sálu a ke sportovištím. Snížený technický suterén dobře využije prostory pro uskladnění knih. Hlavní vnitřní hala je účelně prostorově využita vestavbou knihovny ve více podlažích, což dobře využívá výšku a člení prostor. Prezentovaná architektura vestavby je dobře čitelná jako nově vložená do původní architektury bazénové haly a je dosti kultivovaná a obecně je materiálové řešení interiérů v kontrastu dřeva a betonu příznivé. Hala působí dostatečně intimně pro individuální studium, četbu, přesto nepůsobí stísněně. Studující se mohou cítit lépe, než v otevřené hale s potenciálně problematickou akustikou. Zajímavým způsobem je pojat prostor bývalých tribun jako další prostory knihovny. Logický modulový systém knihovny 3x3m lze sice variabilně proměňovat, avšak poněkud otazník je soulad s požárními předpisy. To je nutné zohlednit v případném budoucím návrhu. Kolem haly jsou pak efektivně rozloženy další doplňkové funkce, v dostatečných a rozumných proporcích. Vhodně s oddělenými nástupy a odděleným provozem veřejnosti, což je u různých funkcí dobře. Na zmíněnou problematiku požární bezpečnosti lze také doporučit alespoň drobné zjednodušení subtilní a hravé „modulové vestavby“ hlavní knihovní haly a koncipovat ji skutečně jako rozebíratelnou stavebnici. Návrh jasně deklaruje tepelně technické vlastnosti výrazně lepší, než je požadavek zadavatele. Za problematické lze považovat umístění příliš prostorově akcentovaného parkoviště a zásobovací cestu. Lze doporučit parkoviště poněkud redukovat a zjemnit. Zapojení knihovny do města z průčelní strany je zásadní a významné

2. místo – cena: 800.000 Kč

Refuel s.r.o., Babákova 2153/8, 148 00 Praha 11

Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch. Jan Skoupý
Spolupráce: Ing. arch. Katarína Poláková

V popisu konceptu řešení textové části soutěžního návrhu autoři mimo jiné uvádí: “Navrhované zásahy jsou formálně prosté. Jejich úloha není konkurovat a přebíjet původní konstrukce a materiály, naopak jim mají umožnit lépe vyniknout.” Tento proklamovaný přístup autorů je z návrhu jasně patrný, je to v pravém slova smyslu revitalizace objektu bývalých lázní do nové funkce, do jeho nové “životní” etapy, respektující jeho původní architektonické pojetí. K tomu je třeba přičíst jasné a přehledné dispozičně-provozní řešení v plném rozsahu splňující požadavky zadání, zejména vysokou míru flexibility odpovídající současným trendům v řešení objektů tohoto druhu. Rovněž tak jednoduché stavebně-technické řešení bez náročných konstrukcí a stavebních úprav patří k přednostem tohoto návrhu.

Z pohledu stavebně-energetického řešení návrh jasně deklaruje tepelně-technické vlastnosti konstrukcí výrazně  lepší,  než  je  požadavek  zadavatele,  blížící  se  úrovni  energeticky  pasivního  standardu.    

3. místo – cena: 500.000 Kč

MgA. Bibiana Stibitz, Společná 1754/35, 182 00 Praha 8
MgA. Bibiana Stibitz, MgA. Jan Stibitz

Autoři návrhu projevili cit pro podstatné dědictví brutalistního velkorysého bazénu, jež s rozvernou pietou reinkarnují. Do zděděné osnovy souladně umisťují potřeby současné knihovny. Zhmotňují pocit ponoru do literatury s pozvolným vnořováním do hmoty bývalého bazénu. Urbanistické řešení poskytuje rozličné provázání s okolním městem, při příchodu od ulice Farského/Mánesova je to k návštěvě zvoucí piazetta, mezi školou a knihovnou nabízí kryté fórum – lodžii města, do parku sestupuje zvoucí spirálová rampa. Logické je dispoziční řešení, které správně odděluje některé provozy – dětská část, škola, wellness, tělocvična a vedle toho návrh nechává vyznít otevřený, velkorysý prostor. K zamyšlení je sentimentální ponechání stupňů bývalých tribun, které by v původním vyznění byly málo obyvatelným prostorem. Velice sporné je i tvarové řešení lodžie, které svými šikminami násilně zasahuje do pravoúhlé struktury. Návrh zachovává původní konstrukce, a tudíž z hlediska náročnosti přestavby nebude příliš náročný.

Návrh deklaruje tepelně technické vlastnosti totožné s požadavky zadavatele.

Níže uveden přehled účastníků, kteří byli zařazení do užšího kola posuzování, tj. mezi 5 nejlépe hodnocených návrhů a byla jim navržena odměna ve výši 150 000 Kč.

4.-5. místo – odměna: 150.000 Kč

YUAR s.r.o, Charlese de Gaulla 629/5, 160 00 Praha 6
Ing. arch. Lukáš Janáč

Návrh lze považovat za nápaditý, porota oceňuje odvážný přístup k exteriéru, kdy dochází k odstranění administrativní partie a vzniká tak sebevědomý solitér. Pozitivní je rovněž otevření objektu všemi směry, což ovšem bohužel poněkud snižují výrazně zpevněné plochy v parteru. Návrh vykazuje dostatečnou míru flexibility a schopnost reagovat na budoucí změny. Za poněkud samoúčelné porota považuje lamely zamezující částečně výhled do parku, které paradoxně zakrývají stavbu, kterou jinak návrh poměrně respektuje. Řešení interiéru zejména parteru je komplikované, diskutabilní je umístění centrálního pultu, který je mimo vlastní knihovní prostory a znepřehledňuje orientaci návštěvníků. Silnou stránkou návrhu je  pojetí vnitřního prostoru jako náměstí, se kterým však návrh pracuje příliš formalistně a nevyužívá plně nabízených možností.

4.-5. místo – odměna: 150.000 Kč

Ing. arch. Pavel Šťastný, Sosnová 468/6, 460 15 Liberec
Ing. arch. Jan Koníček, Široká 78, 381 01 Český Krumlov

Urbanistické řešení je slabou stránkou návrhu, kde jsou širší vazby s městem popřeny a návrh se soustředí pouze na vztah budovy s parkem. Návrh radikálně mění vztah objektu k městu tím, že směrem k historickému jádru umísťuje rampu do suterénu pro auta. Tento prostor (veřejný) je neprostupný a nevyužitelný. Tímto způsobem se nicméně podařilo vytvořit hlavní vstup přímo z parku. Ze severovýchodní strany návrh pracuje s velkou navážkou terénu.

Celkový koncept objektu je jasný, vnitřní řešení je srozumitelné a koncepčně čisté. Blok bývalých šaten je “stranou” k libovolnému využití. Z pohledu knihovnického je návrh kvalitní. Porota kladně hodnotí řešení tribuny. Je třeba konstatovat, že výhody koncepce interiéru však nepřesahují nevýhody urbanistického umístění parkoviště v suterénu.

Návrh jasně deklaruje tepelně technické vlastnosti totožné s požadavky zadavatele.

bez umístění

Ing. arch. Jan Zrzavý, Ing. arch. markéta Korbeliusová, Kanzleistrasse 132, 8004 Zürich, Switzerland
Ing. arch. Jan Zrzavý, Ing. arch. Markéta Korbeliusová

Diskutabilní je dvojitá fasáda z pohledu provozu a údržby avšak porota kladně hodnotí výraz této dvojité fasády.

Interiér není zcela přehledný. Vertikální členění vytváří problém s bezbariérovostí, z návrhu není zřejmá její koncepce. Toto výrazné členění prostorů a zvolená vestavěná konstrukce je v rozporu s požadavkem flexibility a vytváří problémovou provozní komplikovanost. V navrženém uspořádání vzniká velké množství nežádoucích komunikačních koridorů.

bez umístění

AND, spol. s r.o., architektonický ateliér, Petra Bezruče 925/25, 182 00 Praha 8 – Kobylisy
Ing. arch. Pavel Ullmann, Ing. arch. Vratislav Danda

Návrh nepřesvědčil porotu svým celkovým zpracováním, nová přestavba původního objektu nemá stejnou ani vyšší architektonickou kvalitu. Z funkčního hlediska je návrh přijatelný. Vnitřní prostor je využíván velmi důkladně, celkové vnitřní uspořádání je dobré a poskytuje flexibilitu. Knihovna má v návrhu velkorysé místo a poskytuje rozličně aktivity. Umístění velkých světlíků na střechu necitlivě narušuje kvalitu střešní krajiny v lokalitě a vytváří dojem průmyslového objektu. 

Nevhodně umístěné parkoviště a zásobování v budoucí hlavní nástupní ose do parku z ul. Mánesova izoluje objekt od parku pojízdnými komunikacemi.

Návrh jasně deklaruje tepelně technické vlastnosti totožné s požadavky zadavatele.

bez umístění

Studený architekti s.r.o., Partizánka 33, 811 03 Bratislava, Slovensko
Ing. Akad. arch. mgr. Ján Studený,PhD. , Akad. arch. mgr. Miro Kurčík, Ing. arch. Maroš Bátora
Spolupráce: Akad.arch. mgr. Radka Kurčíková, Ing. arch. Alena Tunderová, Bc. Nikol Bodnárová, Adam Králik

Návrh je velkorysý vzdušný. Porota kladně hodnotí zajímavý nápad s diagonálním prostupem, avšak v detailu zvolené řešení působí formálně a bez konkrétního opodstatnění. Vnitřní prostor je využíván důkladně, z funkčního hlediska je návrh přijatelný. Knihovna by měla v návrhu velkorysé místo na rozličně aktivity. Problematické je z uživatelského pohledu použití vysokých regálů do volného prostoru až s 6 policemi, což může mít vliv na splnění požadované kapacity.

Nástup do objektu je řešen nevhodně v nejužším místě z ulice Mánesova. Parkoviště je lokalizováno de facto ve stejném místě, což snižuje kvalitu veřejného prostoru.

Návrh jasně deklaruje tepelně technické vlastnosti totožné s požadavky zadavatele.

bez umístění

Ing. arch. Jan Doubek, Neratovická 666/28, 182 00 Praha 8
Spolupráce: Ing. Soňa Minárechová, Ing. Petr Stojaník

Koncept návrh ve využití bazénové haly jako zahrady je z hlediska produkce vlhkosti ve vztahu ke knihovnímu provozu velice diskutabilní. Údržba vnitřního arboreta bude velmi náročná, vyhlašovatel takto náročný provoz nebude schopen financovat. Zároveň, vyvstává otázka smysluplnosti základní ideje návrhu v budování nové zahrady v již existujícím parku. Kvůli jinému využití bazénové haly je celý provoz knihovny vymístěn mimo tyto reprezentativní prostory. Návrh knihovny se nejeví jako funkční.

Porota kladně hodnotí práci s kontextem místa s odkazem na zaniklý kostel. Návrh obsahuje wellness, což odkazuje na původní účel.

Návrh jasně deklaruje tepelně technické vlastnosti totožné s požadavky zadavatele.

bez umístění

TETRAKTYS s.r.o., Zámecká 417, 538 62 Hrochův Týnec
Ing. Jiří Mareda, Ing. arch. Iva Navrátilová
Spolupráce: Ing. arch. BcA. Michaela Bergová

Hlavní vstup umístěn z ul. Mánesova je veden nevhodně z parkoviště, návrh postrádá velkorysé řešení vstupního veřejného prostoru. Řešení velké zpevněné plochy v předpolí prosklené bazénové haly se jeví jako nevyužití potenciálů okolního parku.

Návrh není příliš flexibilní a postrádá dispoziční racionalitu. Zvolené prostorové řešení vytváří nepřehledný prostor jak pro obsluhu, tak pro návštěvníky.

Porota hodnotí kladně to, že jako jediný umisťuje inovativně do původního vstupního prostoru nový skatepark.

Návrh jasně deklaruje tepelně technické vlastnosti totožné s požadavky zadavatele.

bez umístění

Anagram&Gruppa, Čápkova 12/4, 602 00 Brno (KYPR)
Anne Sereine Tremblay, Marina Kounavi, Ing. arch. Jan Kudlička
Spolupráce: Konstantina Lola, Augustin Piña

Budova se ze všech stran vhodně otevírá do parku. Porota kladně hodnotí, že si budova zachovává během přestavby svůj původní výraz. V koncepčním pojetí návrhu však porota spatřuje zasádní nesoulad s představou vyhlašovatele. Koncept návrhu pracuje s dominantním umístěním hřiště do centrálního prostoru bazénové haly a samotný provoz knihovny je vymístěn vně tento velkorysý prostor, tedy hlavní provoz je upozaděn. Avšak ve zvoleném přístupu je vidět pozitivní přístup k vnitřnímu uspořádání, nápaditá dětská herna se stromy v bazénové hale je umístěna v blízkostí dětské knihovny. Porota u návrhu oceňuje zelenou střechu, která evokuje park.

Návrh jasně deklaruje tepelně technické vlastnosti totožné s požadavky zadavatele.

bez umístění

Ing. arch. Ondřej Hilský, Tychonova 10, 160 00 Praha 6
Ing. arch. Mgr. Martin Řežábek, Vlašská 15, 118 00 Praha 1
Ing. arch. Pavel Táborský, Pernerova 13, 186 00 Praha 8

Spolupráce: Ing. Pavel Šafář, Mgr. Markéta Kučerová, Ing. Anna Lochmanová, Petr Luksan, Martin Hvězda

Návrh pracuje s ideou náhrady atmosféry bazénové haly za atmosféru vegetace ve skleníku. Vegetace vytváří uvnitř svůj vlastní svět bez citlivého přístupu k původní budově. Návrh zcela překrývá původní genius loci. Nově navržené využití bazénové haly v podobě zahady je z pohledu údržby finančně náročné a dlouhodobě pro vyhlašovatele neudržitelné.

Na Střeše vzniká skrumáž světlíků, která nepracuje citlivě se střešní krajinou.

Návrh jasně deklaruje tepelně technické vlastnosti totožné s požadavky zadavatele.

bez umístění

Ing. arch. Vít Markvart, Jiráskova 1793/4, 391 02 Tábor
Ing. arch. Naďa Klimešová, Bezděčín 22, 395 01 Obrataň

Návrh pracuje s krytým parkováním umístěným pod novým terénem. Toto překrytí parkovací plochy a napojení na terasu zcela ničí původní hmotu domu a její výrazné horizontály. Potenciál propojení s městem díky zastřešenému parkování mizí.

Dle předložené nepropracovanosti půdorysů nelze vyhodnotit dispozice a funkce objektu. Z předloženého se jeví diferenciace vnitřních prostor z pohledu provozu jako vhodná. Interiér nelze z předložených vizualizací hodnotit. Návrh pracuje s vestavbou v hale bez potřebné míry flexibility.

Návrh jasně deklaruje tepelně technické vlastnosti totožné s požadavky zadavatele.

Návrh č. 7 byl z hodnocení soutěže vyloučen pro nesplnění závazných požadavků stanovených Soutěžními podmínkami, nicméně v souladu s bodem č. 4.3 Soutěžních podmínek byl posuzován tzv. mimo soutěž. V takovém případě může porota návrhu udělit zvláštní odměnu. V tomto případě porota udělila návrhu č. 7 odměnu ve výši 200 000 Kč.

KISSKISS.STUDIO s.r.o. + PROJECT DELTA s.r.o.
Ing. arch. David Hladík, Ing. arch. Vít Hryzák, Martin Horešovský, Bc. Radim Baláž, Bc. René Provazník,
Bc. Patrik Špalovský, Ing. at Ing. arch. Jakub Med
Spolupráce: Ing. arch. Martin Kost, Bc. Tomáš Chrástecký, Zuzana Kropíková

Návrh představuje velice razantní koncepci, kdy do domu vedou dvě nepřehlédnutelná schodiště a jedna rampa. Tyto vstupy se vpíjejí do urbanistické struktury okolí, tím pádem vyznačují uvnitř knihovny nový středobod města. Nesymetrická prolomení jsou zdůrazněna červenou barvou. Uvnitř dispozice se tři radikální zářezy protínají v hale u centrálního pultu, přiléhající prostory se zaoblují, neboť tak reagují na diagonální směry. Nejblíž dynamickému napětí domu je “městský obývák”. Směrem k fasádám se půdorysy uklidňují. Návrh částečně zachovává původní tvar, někde je navrhovaný plášť prosvětlen skleněnými výkladci. Celkově se jedná o jeden z nejradikálnějších návrhů, kdy umanutost zvolených diagonál poněkud naráží na původní pravoúhle koncipovaný objekt. Mimořádnou odměnu si zaslouží pro své nevšední a inspirativní řešení.